آرام بند چیست؟

آرام بند وسیله‌ای مکانیکی است که به درب و چهارچوب درب متصل می‌شود تا پس از بازشدن درب به بسته شدن تدریجی و آرام آن کمک کند.

اجزای تشکیل‌دهنده  آرام‌بند  عبارتند از: پاشنه یا کفشک بازویی، ساعد بازویی، بازوی اصلی، و پیچ تنظیم سرعت.

شاید خیلی ازماها در مواقغ وردود خروج حودمان و یا به خصوص فرزندانمان ثدای بلند بسته شدن درب را بشنویم و این برای خانواده ی خود و تمامی همسایه ها مورد اذار و اذیت میباشد.

خارج از صدای تا بسامان. این عمل میتواند باعث حرابی درب شود و هزینه هایی از جلمه دندانه های قفل خود قفل را در بر دارد

ارام بند وسیله ای است که شکا با ای تفاده از ان میتوانید درب های جخود را کنترل کنید و به عمر درب های ساختمانی افررو اضاقه کنید

درب های لابی در حیاطی درب واحد درب ضد حریق را میتوان از ارام بند برخوردار کرد

ارام بند ها انواع مختلف و زیادی دارند که ما در این مقاله به ارم بند ریوبی ژاپن میپرازیم

ارام بند ریویبی ژاپن میتواند از وزن ۴۰ کیلو تا وزن ۳۰۰ کیلو را یاپورت کند .

نحوه ی عملکرد این آرام بند به صورت فشار نیروی روغن و فنر میباشد .آرام بندآرام بند ریوبی ژاپن – Ryobi

آرام بند ریوبی ryobi

آرام بند  ریوبی را میتوان ببی شک جزع برترین آرام بند ها نامیند این آرام بند جنس بدنش از فلز تهیه شده تا در برابر زربه ها مجکم مقاوت داشته باشد

شما میتوانی برای خرید ارام بند از چشم سوم کمک بگیرید

پشتیبانی از درب ها در عرض و وزن های مختلف.

نصب  آرام بند روبی توسط دفتر چشم سوم.

چشم سوم درب اتوماتیک