فنر راهبند  (Spring) جسم لاستیکی است که انرژی مکانیکی را در خود ذخیره می کند. فنر(چشم سوم درب اتوماتیک) زمانی که فشرده یا کشیده می شود، نیروی  اعمال شده با تغییر طول آن متناسب است. میزان ثابت فنر (K) از تقسیم نیروی اعمال شده به تغییر طول فنر به دست می آید. واحد ثابت فنر N/m می باشد.بسته به نوع طراحی و محیط عملیاتی از هر گونه موادی می توان برای ساخت فنر استفاده کرد. موادی که ترکیبی از استحکام و قابلیت ارتجاعی داشته باشد.

فنر راهبند

فنرها (چشم سوم درب اتوماتیک) در دستگاه ها و سیستم ها ی مکانیکی و تاسیسات مختلف کاربرد وسیعی دارند.فنرها برای ذخیره سازی انرژی و پس دادن آن در موقع مقتضی و همچنین برای ضربه پذیری و ایجاد نرمش در دستگاه ها بکار می روند.فنرها معمولا با تنش بسیار زیاد تحت اثر بارهای متناوب قرار دارند بر حسب نوع کاربرد فنرها به صورت فشاری,کششی,پیچشی,ضربه گیر و … تقسیم می شوند.


درب اتوماتیک                    راهبند                   جک پارکینگ